Reklamera i God tid – Annars kan Rätten att Kräva Ersättning Förloras

En sak som vi jurister ofta måste upprepa åt våra medlemshus, är att det är oerhört viktigt att reklamera i tid. Repetition krävs eftersom konsekvensen av man försummat reklamationen är allt som ofta den, att man får bli utan kompensation trotts att motparten utfört en felaktig avtalsprestation. Reklamera bör man oavsett vilken typ avtal det är frågan om.

Då det är frågan om vissa typer av avtal finns det lagstadgade närmare bestämmelser om hur reklamationen ska göras (t.ex. lagen om bostadsköp). I praktiken innehåller även själva avtalen ofta särskilda bestämmelser om felanmälan (t.ex. allmänna avtalsvillkoren för disponenttjänster ”ISE 2007”). Ordalydelsen av närmare bestämmelserna om reklamationen varierar, men innehållet är i huvudsak samma: reklamationen ska göras skriftligt och den ska innehålla en noggrann beskrivning av felet samt de preciserade krav som ställs på grund av felet. Om reklamationen uppfyller de nämnda kriterier och är gjord inom en skälig tid från att felet upptäcktes, förlorar man i huvudsak inte rätten att åberopa felet.

Vad som anses vara en skälig tid varierar beroende på avtalstypen och de konkreta omständigheterna i fråga. Inom fastighetsbranschen har det ansetts att tumregeln för rätt reklamationstid är 3–4 månader från att felet upptäcktes. Om man inte är noggrann med reklamationen kan det lätt hända att man råkar ut för problem när man kräver ersättning, trotts att man i sig reagerat inom en skälig tid. Så var fallet i högsta domstolens (HD) nyligen utgivna prejudikat 2019:94.

För att undvika problem när man begär ersättning av en avtalspart för en felaktig prestation, rekommenderar jag att reklamera på följande sätt:

 Gör en skriftlig reklamation med rubriken ”Reklamation”.

 Se till att reklamationen innehåller en noggrann beskrivning av felet som åberopas samt de krav som ställs på grund av felet.

 Skicka reklamationen bevisligen åt den som är ansvarig för felet.

 Reklamera utan dröjsmål efter att felet upptäcktes och precisera dina krav vid behov sen när det är möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.