Aktuellt att köpa bostad? 

Med utbildning eller nytt jobb på annan ort blir det ofta aktuellt att byta eller köpa bostad. Vad är då viktigt att uppmärksamma vid ett bostadsköp?

Med utbildning eller nytt jobb på annan ort blir det ofta aktuellt att byta eller köpa bostad. Vad är då viktigt att uppmärksamma vid ett bostadsköp?

Det är lätt hänt att intresset riktas på hur badrummet är inrett, vilken färg väggarna har och i vilket skick köksskåpen och vitvarorna är samtidigt som man funderar på om den egna smaken är densamma. Också doften av nybakade bullar och vackra textiler fångar lätt köparens intresse.

Det ovan nämnda är bra iakttagelser de med, men än viktigare är att noggrant gå igenom i vilket skick själva husbolaget är och vilka renoveringar som har gjorts. Alla papper som säljaren och/eller mäklaren lägger fram bör gås igenom omsorgsfullt. En enskild lägenhet är alltid en del av en större helhet, ett husbolag, och husbolagets skick avspeglar sig på ett eller annat sätt på samtliga lägenheter.

På visningen bör det finnas en broschyr över bostaden, ett disponentintyg, husbolagets långsiktiga plan eller motsvarande utredning, som en redogörelse för underhållsbehovet, byggnadens energicertifikat, bolagsordningen, det senaste bokslutet och övriga eventuella ekonomiska utredningar. Om någon av dessa saknas, bör man inte tveka att fråga efter dem.

Broschyren och disponentintyget bör kontrolleras noggrant eftersom de innehåller grundläggande uppgifter om lägenheten och fastigheten samt vilka renoveringar som har gjorts. Bostadens pris är inte den enda faktor som har betydelse för ekonomin. Också storleken på bolagsvederlaget eller bruksavgifterna, eventuella låneandelar samt obetalda vederlag ger en fingervisning om de kommande kostnaderna. I synnerhet det sista är viktigt eftersom den nya ägaren enligt lagen kan bli ansvarig för den föregående ägarens obetalda vederlag.

Den långsiktiga planen eller den senaste redogörelsen för underhållsbehovet visar på fastighetens skick och förestående renoveringar. Stora renoveringar kräver pengar som i princip tas ur aktieägarnas börs. Bokslutet och andra eventuella ekonomiska utredningar visar bolagets ekonomiska läge samt hur det har förberett sig inför kommande renoveringar.

Energicertifikatet anger till vilken energiprestandaklass bolagets byggnader hör. Klasserna är A–G. De vanligaste klasserna för en gammal byggnad är C–E. Det är bra att också titta efter i energicertifikatet vem som upprättat det och om det innehåller eventuella åtgärdsförslag.

Och till sist bolagsordningen som man ska läsa från början till slut. Bland annat vilka lokaler aktierna ger besittningsrätt till, hör det förråd till dem, bilplatser, kallkällare osv? Hurdana vederlag tas det ut i bolaget och på vilka grunder? Har det angetts att någon del av underhållsansvaret hör t.ex. till aktieägaren? Bolagsordningen innehåller även eventuella inlösensparagrafer som kan påverka bostadsaffären i fråga.

Det är värt att komma ihåg att köparen är skyldig att granska köpeobjektet, dvs. lägenheten, och de hithörande handlingarna omsorgsfullt. Man ska helst inte låta sig svepas med av den hemtrevliga inredningen så mycket att man glömmer att gå igenom handlingarna. En välskött lägenhet i ett välskött bolag är förutom att den är trevlig att bo i, ofta även en bra investering!

Leave a Reply

Your email address will not be published.